Ενταύθα συνομολογείται ρητώς δια του παρόντος ότι πάσα δαπάνη, αναγόμενη εις έργα εγκαταστάσεων προς ύδρευσιν των Οικοπέδων, ηλεκτροφωτισμού, οδοποιίας, διαμορφώσεως των χώρων, περιφράξεως κλπ, βαρύνει τον εκάστοτε κύριον του οικοπέδου, ως και τους καθολικούς και ειδικούς αυτών διαδόχους, ως επίσης και αυτό τούτο το μεταβιβαζόμενον οικόπεδον. Προς ασφάλειαν των υπό του Οικοδομικού Συνεταιρισμού καταβληθεισομένων  εκάστοτε χρηματικών ποσών, τυχόν τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων, ο άνω Οικοδομικός Συνεταιρισμός δικαιούται μονομερώς όπως εγγράψη ΠΡΩΤΗΝ ΥΠΟΘΗΚΗΝ δια το οφειλόμενον εις αυτόν κατά τα άνω χρηματικόν ποσόν εις το οικείον Βιβλίον Υποθηκών του Δήμου Αιγινιτών δαπάναις του εκάστοτε κυρίου του οικοπέδου και βάσει αντιγράφου του παρόντος αρχικού μεταβιβαστικού συμβολαίου μου.

Ωσαύτως συνομολογείται ότι εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως δια πράξεως εν ζωή ή θανάτω τινός των αγοραστών του ανωτέρω περιγραφομένου οικοπέδου, καθίστανται υποχρεωτικώς μέλη του πωλητού Συνεταιρισμού οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τούτου, οίτινες προσχωρούσι και αποδέχονται ανεπιφυλάκτως το καταστατικόν του ειρημένου Συνεταιρισμού, τας μέχρι σήμερον αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Συνεταιρισμού ως και τας τοιαύτας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως επίσης τας ληφθεισομένας μελλοντικώς τοιαύτας σχετικάς με την αξιοποίησιν της αγορασθείσης όλης εκτάσεως του ειρημένου Συνεταιρισμού-πωλητού της κειμένης εις θέσιν “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑ” ή “ΑΙΓΙΝΙΤΙΣΣΑ”, της κτηματικής περιφερείας της κοινότητος Πέρδικας, της νήσου Αιγίνης, ήτοι τα αναγομένας εις περιφράξεις οικοπέδων, έργα οδοποιίας και διαμορφώσεως του όλου αγορασθέντος αγροκτήματος, υδρεύσεως, φωτισμού και λοιπά και ότι θέλουσι αναλάβη και υπόσχονται   την πληρωμήν της επιμερησθησομένης δαπάνης τούτων. Ο Συνεταιρισμός δύναται να αρνηθή την σύμπραξιν προς μεταβίβασιν οικοπέδου, προς συνεταίρον ή την χορήγησιν οιωνδήποτε εγγράφων, προ της ολοσχερούς εξοφλήσεως οιασδήποτε οφειλής προς αυτόν και ότι πάσα μεταβίβασις γενησομένη δια πράξεως εν ζωή ή αιτία θανάτου του ανωτέρω περιγραφομένου οικοπέδου προς καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτού, τελεί υπό τας ως άνω αναφερομένας προϋποθέσεις και περιορισμούς. 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ

Photo Gallery

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικοδομικός Συνεταιρισμός Επιστημόνων - Διανοουμένων - Καλλιτεχνών Σ.Π.Ε.

Κρατίνου 7, Αθήνα
2103216720, 694 54 68 940